Nieuwsbericht Dutch-Man: Onderhandelingsresultaat CAO HVI 2016-2018

Nadat we de leden van Dutch-Man in januari van dit jaar hebben bericht over de afwijzing van vakbonden van het werkgeversvoorstel hebben de onderhandelingen voor een nieuwe Cao voor de Houtverwerkende Industrie een tijd stil gelegen. Het formele overleg is op 26 juni jl. weer hervat en is afgesloten met een onderhandelingsresultaat, dat werkgevers gezien de huidige ontwikkelingen in de pensioen- en arbeidsmarktproblematiek verantwoord achten en weer geruime tijd rust in de branche creëert.

Het onderhandelingsresultaat kunt u hier downloaden, maar luidt in het kort als volgt:

Looptijd en salaris
Looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2018 (27 maanden) met de volgende loonsverhogingen:
Per 1 augustus 2017: 0,75%
In augustus 2017 een eenmalige uitkering van 100 Euro bruto
Per 1 oktober 2017: 0,7%
Per 1 april 2018: 1%
Per 1 oktober 2018: 1%

Op jaarbasis (12 maanden) betekent dit een verhoging van iets meer dan 1,5% (excl. de eenmalige uitkering).

VPL premie
Voor de financiering van de VPL-regeling wordt jaarlijks een premie betaald. Tot het einde van de looptijd van de cao wordt de premie vastgesteld op 1,5%.

Pensioenpremie PHJ
Partijen hebben het voornemen om lange(re) termijn afspraken te maken, waarbij gedacht wordt aan het vaststellen van een maximale premiehoogte en welke maatregelen genomen worden, wanneer deze premiehoogte overschreden wordt.

Duurzame inzetbaarheid
In het kader van duurzame inzetbaarheid worden onder andere de mogelijkheden voor oudere werknemers onderzocht om minder te gaan werken bijvoorbeeld door gebruik te maken van deeltijd pensioen.

Daarnaast zijn nog de volgende afspraken gemaakt (niet opgenomen in het onderhandelingsresultaat):

Premie Sociaal Fonds
De premie Sociaal Fonds wordt met ingang van 2017 verhoogd met 0,04% (van 0,51% naar 0,55%) waarbij de extra inkomsten ten goede komen aan de twee werkgeversverenigingen.

Naleving Cao voor de Houtverwerkende Industrie
Cao partijen HVI hechten er belang aan dat de cao-afspraken worden nageleefd. Partijen gaan gedurende de looptijd van deze cao onderzoeken welke activiteiten hiertoe kunnen bijdragen.

Bron: Dutch-Man